The Holy Spirit

God’s life in us

John 1:4

ܒܗ ܚܝܐ ܗܘܐ ܘܚܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ
4 The Khaye {The Life} existed in Him, and The Khaye {The Life} is The Nuhra {The Light} of the sons of men.

God’s very life existed in Ishu while on Earth as a human and That Life is The Light of the sons of men.

At His baptism we were shown what John 1:4 is all about. But Ishu has always been the Son of God. There is no time that He has not been God’s Son. The dove was for our benefit, to identify Ishu as the Messiah but also much more. It was representative of the fact that God can and does send His Life separate from Himself.

No one knows how Our Father understood
not only to observe His own life but to
cause sentience to occur. His amazing feat
however was sharing His life without it
being umbilical.

It’s something He learned from living in parallel. If He could be in more than one place at once, and be alive in more than one place at once, then His life could be in us, but not His identity.
His life is in us but not He Himself. He must exist in us in such a way that we inherit the benefits of His soul while masking his identity.

It is very holy indeed to have God’s Spirit, and as long as it is according to His will nothing is impossible.

ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܘܡܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܡܢ ܢܦܫܝ ܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܒܝ ܕܝܢ ܕܒܝ ܥܡܪ ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܐ ܗܠܝܢ
John 14:10 Don’t you believe that I am in Abi {My Father}, and Abi {My Father} is in Me? And The Words which I speak, I don’t speak from My own Soul, but rather, Abi {My Father} who dwells in Me; He is doing these works.

  ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠܢ
Ephesians 4:6 and One Alaha Aba {God, The Father} who is all, and above all, and in the possession of all, and in us all.