2nd Timothy

Holy Aramaic Scriptures

2nd Timothy

​Chapter 1
ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
1 Paulus {Paul}, a Shlikha d’Eshu Meshikha {a Sent One of Y’shu, The Anointed One}, by the will of Alaha {God}, and by The Promise of Life which is in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}:

ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܪܚܡܐ ܘܫܠܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܡܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
2 Unto Timatheus {Timothy}, a dearly loved son: Taybutha {Grace}, and Rahkme {Mercies}, and Shlama {Peace}, from Alaha Aba {God, The Father}, and from Maran Eshu Meshikha {Our Lord Y’shu, The Anointed One}.

ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗ ܡܫܡܫ ܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܬܝ ܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܕܟܪ ܐܢܐ ܠܟ ܒܨܠܘܬܝ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ
3 I give thanks unto Alaha {God}, whom I serve from my fathers {i.e. since childhood}, that in a pure conscience I constantly remember you in my prayers, of the night and of the daytime,

ܘܣܘܐ ܐܢܐ ܠܡܚܙܝܟ ܘܡܬܕܟܪ ܐܢܐ ܕܡܥܝܟ ܕܐܬܡܠܐ ܚܕܘܬܐ
4 and I am desirous to see you; and I remember your tears, being filled with joy;

ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܗܘܐ ܠܝ ܒܗܝܡܢܘܬܟ ܫܪܝܪܬܐ ܗܝ ܕܫܪܬ ܠܘܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܐܡܟ ܠܘܐܝܣ ܘܒܐܡܟ ܐܘܢܝܩܐ ܡܦܣ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܟ
5 being in remembrance of your steadfast Faith, which dwelt formerly in the mother of your mother, Lois, and in your mother, Eunice, and I am convinced is yet in you also.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܥܗܕ ܐܢܐ ܠܟ ܕܬܥܝܪ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܒܟ ܒܣܝܡ ܐܝܕܝ
6 Because of this, I remind you to arouse The Gift of Alaha {God}, which is in you by the laying on of my hand,

ܠܐ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܕܕܚܠܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝܠܐ ܘܕܚܘܒܐ ܘܕܡܪܬܝܢܘܬܐ
7 for, Alaha {God} didn’t give us a spirit of fear, but, of power, and of love, and of admonition.

ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܒܗܬ ܒܣܗܕܘܬܗ ܕܡܪܢ ܐܦ ܠܐ ܒܝ ܒܐܣܝܪܗ ܐܠܐ ܫܩܘܠ ܒܝܫܬܐ ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ
8 Therefore, don’t be embarrassed by The Testimony of Maran {Our Lord}, nor in me, His Prisoner, but rather, bear evils with The Evangeliun {The Good Message}, by The Power of Alaha {God},

ܗܘ ܕܐܚܝܢ ܘܩܪܢ ܒܩܪܝܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܘ ܐܝܟ ܥܒܕܝܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܗܝ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܥܠܡܐ
9 who made us Alive, and called us in The Holy Calling; not according to our works, but rather, according to His will, and Taybutheh {His Grace}, which was given unto us in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, from before the time of the world,

ܘܐܬܓܠܝܬ ܗܫܐ ܒܓܠܝܢܗ ܕܡܚܝܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܛܠ ܠܡܘܬܐ ܘܚܘܝ ܚܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ
10 and has now been revealed, by The Manifestation of Our Life-Giver, Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, who has annulled death, and has made known Life and Incorruption by The Evangeliun {The Good Message},

ܗܘ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܒܗ ܐܢܐ ܟܪܘܙܐ ܘܫܠܝܚܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܥܡܡܐ
11 that one which I am placed a Proclaimer, and a Shlikha {a Sent One}, and a Teacher of the Amme {the Peoples/Nations/Gentiles}.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܒܗܬ ܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܡܢ ܗܝܡܢܬ ܘܡܦܣ ܐܢܐ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܘܗܝ ܓܘܥܠܢܝ ܠܡܛܪ ܠܝ ܠܝܘܡܐ ܗܘ
12 Because of this, I endure these things, and I am not ashamed, for, I know in whom I trust, and I am convinced that I will attain, through His Hands, The Deposit kept for me unto that Day.

ܢܗܘܝܢ ܠܟ ܚܘܪܐ ܡܠܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܫܡܥܬ ܡܢܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܚܘܒܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
13 Being for an example, by wholesome words which you have heard from me, in Faith and in Love, which are in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܓܘܥܠܢܐ ܛܒܐ ܛܪ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܝ ܕܥܡܪܬ ܒܢ
14 Guard The Good Deposit in The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, that One who dwells within you.

ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܗܦܟܘ ܡܢܝ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܦܘܓܠܘܣ ܘܗܪܡܓܢܝܣ
15 Know you this: Everyone from Asia has turned from me, of which are Phygellus and Hermogenes.

ܢܬܠ ܡܪܢ ܪܚܡܐ ܠܒܝܬܗ ܕܐܢܣܝܦܪܘܣ ܕܙܒܢܝܢ ܣܓܝܐܢ ܐܢܝܚܢܝ ܘܒܫܫܠܬܐ ܕܐܣܘܪܝ ܠܐ ܒܗܬ
16 May Maran {Our Lord} give mercies unto the house of Anisiyphrus, who many times refreshed me in the chains of my imprisonment, having not been ashamed,

ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܐܬܐ ܠܪܗܘܡܝ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܒܥܢܝ ܘܐܫܟܚܢܝ
17 but rather, also, when he came to Rhume {Rome}, in earnestness he inquired of me, and found me!

ܢܬܠ ܠܗ ܡܪܢ ܕܢܫܟܚ ܪܚܡܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܘܟܡܐ ܕܫܡܫܢܝ ܒܐܦܣܘܣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܬ
18 May Maran {Our Lord} give unto him the ability to find mercy in front of Maran {Our Lord} in that Day. How much he ministered unto me in Ephesus, you especially know.

Chapter 2
ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܒܪܝ ܐܬܚܝܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
1 Therefore, you, my son, be strengthened in The Taybutha {The Grace} which is in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One},

ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܡܢܝ ܒܝܕ ܣܗܕܐ ܣܓܝܐܐ ܗܢܝܢ ܐܓܥܠ ܠܐܢܫܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ ܠܡܠܦܘ
2 which you have heard from me through many witnesses; and that you entrust this unto faithful men, by whom also are able to teach others.

ܘܣܝܒܪ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܦܠܚܐ ܛܒܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
3 And you must endure evils as a good soldier of Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܠܐ ܐܢܫ ܦܠܚ ܘܡܬܦܟܪ ܒܨܒܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܢܫܦܪ ܠܗܘ ܡܢ ܕܓܒܝܗܝ
4 No nash {man} serving as a soldier is entangled in the matters of this world, so that he might please him who selected him.

ܘܐܢ ܡܬܟܬܫ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܟܠܠ ܐܢ ܒܢܡܘܣܗ ܠܐ ܡܬܟܬܫ
5 And if a nash {a man} contends, he isn’t crowned if he doesn’t contend by his law.

ܠܐܟܪܐ ܕܠܐܐ ܘܠܐ ܠܗ ܕܩܕܡܐ ܡܢ ܦܐܪܘܗܝ ܢܣܬܝܒܪ
6 The plowman that toils; it is proper for him to be the first from his fruits to be nourished.

ܐܣܬܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܢܬܠ ܠܟ ܡܪܢ ܚܟܡܬܐ ܒܟܠ ܡܕܡ
7 Understand the thing I say. Maran {Our Lord} will give unto you wisdom in every thing.

ܐܬܕܟܪ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܕ ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܝ
8 Be mindful unto Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, who rose from the place of the dead, who is from The Seed of David, according to my own Evangeliun {Good Message}.

ܕܒܗ ܣܒܠ ܐܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܣܘܪܐ ܐܝܟ ܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܐܠܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܣܝܪܐ
9 In Him I suffer evils, as far as chains, as if an evil doer. But, The Miltheh d’Alaha {The Word of God} isn’t in chains.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܓܒܝܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܟܚܘܢ ܚܝܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܡ ܫܘܒܚܐ ܕܠܥܠܡ
10 Because of this, I endure every thing because of The Chosen Ones, so that they also might find The Life which is in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, with everlasting Glory.

ܡܗܝܡܢܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܬܢ ܥܡܗ ܐܦ ܥܡܗ ܢܚܐ
11 Trustworthy is this saying: ‘For, if we died with Him, with Him we also shall Live,’

ܘܐܢ ܢܣܝܒܪ ܐܦ ܢܡܠܟ ܥܡܗ ܐܢ ܕܝܢ ܢܟܦܘܪ ܒܗ ܐܦ ܗܘ ܢܟܦܘܪ ܒܢ
12 and if we endure, we also shall reign with Him. Yet, if we deny Him, He also will deny us,

ܘܐܢ ܠܐ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܗܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܡܩܘܐ ܕܢܟܦܘܪ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗ ܠܐ ܡܫܟܚ
13 and if we don’t trust in Him, He remains trustworthy, for He isn’t able to deny His own Soul.

ܗܠܝܢ ܗܘܝܬ ܡܥܗܕ ܠܗܘܢ ܘܡܣܗܕ ܩܕܡ ܡܪܢ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܚܪܝܢ ܒܡܠܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܠܣܘܚܦܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܗܝܢ
14 Be mindful of this, for a witness before Maran {Our Lord}, that they not be striving with words, which has no gain, but rather, unto the destruction of those who hear it.

ܘܢܬܒܛܠ ܠܟ ܕܬܩܝܡ ܢܦܫܟ ܓܡܝܪܐܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܦܠܚܐ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܕܡܟܪܙ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ
15 Be careful to establish your soul perfectly before Alaha {God}, a laborer who isn’t ashamed, rightly expounding The Miltha d’Shrara {The Word of Truth}.

ܡܢ ܡܠܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܚܫܚܘ ܐܫܬܐܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܢܘܣܦܘܢ ܥܠ ܪܘܫܥܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܒܗܝܢ
16 From empty words, wherein there is no advantage, abstain, for, they are increasing, especially concerning the wickedness of those occupied in them,

ܘܡܠܬܗܘܢ ܐܝܟ ܚܠܕܝܬܐ ܢܘܡܐ ܬܐܚܘܕ ܒܣܓܝܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܡܢܐܘܣ ܘܐܚܪܢܐ ܦܝܠܛܘܣ
17 and their words are as spreading gangrene, which takes hold of many, and one from these is Hymeneus, and another, Philetus,

ܗܠܝܢ ܕܛܥܘ ܡܢ ܫܪܪܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܡܗܦܟܝܢ
18 these wander from The Truth when they say that The Resurrection of the dead has already happened; to the overturning of the Faith of certain men.

ܫܬܐܣܬܐ ܕܝܢ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܝܡܐ ܗܝ ܘܐܝܬ ܠܗ ܚܬܡܐ ܗܢܐ ܘܝܕܥ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܘܢܦܪܘܩ ܡܢ ܥܘܠܐ ܟܠ ܕܩܪܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ
19 Yet, the steadfast foundation of Alaha {God} remains, and it has this for its seal: MarYa {The Lord-YHWH} knows those who are His own, and He will deliver all who call upon The Name of MarYa {The Lord-YHWH} from iniquity.

ܒܒܝܬܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܕܕܗܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܕܣܐܡܐ ܐܝܬ ܒܗ ܐܠܐ ܐܦ ܕܩܝܣܐ ܐܦ ܕܦܚܪܐ ܡܢܗܘܢ ܠܐܝܩܪܐ ܘܡܢܗܘܢ ܠܨܥܪܐ
20 But, in a great house, there are not only vessels of gold, or silver in it, but, also of wood, and even from a potter; from honor, or shame.

ܐܢ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܢܕܟܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܕܟܝܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܥܗܢ ܠܚܘܫܚܐ ܕܡܪܗ ܘܡܛܝܒ ܠܟܠ ܥܒܕ ܛܒ
21 Therefore, if a nash {a man} purifies his soul from these things , he will be a pure vessel of honor, suitable for The Lord’s use, and ready for every good work.

ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ ܕܛܠܝܘܬܐ ܥܪܘܩ ܘܗܪܛ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܠܡܪܢ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ
22 Flee from all lusts of youth, and run after Righteousness, and Faith, and Love, and Peace, with those who call upon Maran {Our Lord} in a pure heart.

ܚܪܝܢܐ ܣܟܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܪܕܘ ܐܢܘܢ ܐܫܬܐܠ ܡܢܗܘܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܬܟܬܘܫܐ ܡܘܠܕܝܢ
23 And from foolish disputes, which don’t lend themselves unto instruction, for, you know they bare strife.

ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܠܐ ܚܝܒ ܠܡܬܟܬܫܘ ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܟܝܟ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܡܠܦܢ ܘܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ
24 But, a servant of Maran {Our Lord} isn’t obligated to strive, but rather, should be gentle towards everyone; a teacher of long-suffering spirit,

ܕܢܗܘܐ ܪܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܪܝܢ ܠܩܘܒܠܗ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܕܠܡܐ ܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܬܝܒܘܬܐ ܘܢܕܥܘܢ ܫܪܪܐ
25 to be instructing, in humility, unto those who are arguing against you, so that Alaha {God} may give them repentance to know The Shrara {The Truth};

ܘܢܥܗܕܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܢܦܪܩܘܢ ܡܢ ܦܚܗ ܕܣܛܢܐ ܕܒܗ ܐܬܬܨܝܕܘ ܠܨܒܝܢܗ
26 and being mindful of their souls, and rescuing them from the snare of satana, who by him are captured for his pleasure.

Chapter 3
ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܒܝܘܡܬܐ ܐܚܪܝܐ ܢܐܬܘܢ ܙܒܢܐ ܩܫܝܐ
1 Yet, be knowing this: In the last days, hard times will come,

ܘܢܗܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ ܪܚܡܝ ܢܦܫܗܘܢ ܘܪܚܡܝ ܟܣܦܐ ܫܒܗܪܢܐ ܪܡܐ ܡܓܕܦܢܐ ܕܠܐܢܫܝܗܘܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܟܦܪܝ ܒܛܝܒܘܬܐ ܪܫܝܥܐ
2 and humanity will be lovers of their own souls, and of money; boastful, proud, blasphemers, mankind with no convictions, refusing Taybutha {Grace}, wicked,

ܐܟܠܝ ܩܪܨܐ ܡܫܥܒܕܝ ܠܪܓܬܐ ܒܥܪܝܪܝܐ ܣܢܝܝ ܛܒܬܐ
3 accusing accusers, subjected unto lust, savage, haters of the good,

ܡܫܠܡܢܐ ܡܣܪܗܒܐ ܚܬܝܪܐ ܪܚܡܝ ܪܓܝܓܬܐ ܛܒ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ
4 traitors, hasty, prideful, lovers of lust more than lovers of Alaha {God},

ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܣܟܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܚܝܠܗ ܪܚܝܩܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܕܚܘܩ ܐܢܘܢ ܡܢܟ
5 which are, as to the appearance, “Alaha {God} Fearers,” yet, far from His virtue. They who are thus; thrust away from yourselves.

ܡܢܗܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܕܡܚܠܕܝܢ ܒܝܬ ܒܬܐ ܘܫܒܝܢ ܢܫܐ ܕܛܡܝܪܢ ܒܚܛܗܐ ܘܡܬܕܒܪܢ ܠܪܓܝܓܬܐ ܡܫܚܠܦܬܐ
6 For, it is from these, who penetrate certain houses, and captivate women, who are covered in sins, and ruled by various lusts;

ܕܒܟܠܙܒܢ ܝܠܦܢ ܘܡܡܬܘܡ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܡܐܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܢ
7 always learning, but, never being able to come unto the knowledge of The Shrara {The Truth}.

ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢܣ ܘܝܡܒܪܣ ܩܡܘ ܠܘܩܒܠ ܡܘܫܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܐܢܫܐ ܕܡܚܒܠ ܪܥܝܢܗܘܢ ܘܣܠܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
8 But, as Jannes and Jambres stood against Mushe {Moses}, thus also, these stand against The Shrara {The Truth}; men of corrupt minds, rejected from The Haymanutha {The Faith}.

ܐܠܐ ܠܐ ܢܐܬܘܢ ܠܩܕܡܝܗܘܢ ܫܛܝܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܐ ܗܝ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܗܢܘܢ ܐܬܝܕܥܬ
9 But, they will not proceed, for, their foolishness will be known unto every nash {man}, as also theirs is known.

ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܝܬ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܝ ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܝ ܘܒܬܪ ܨܒܝܢܝ ܘܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܝ ܘܒܬܪ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܝ ܘܒܬܪ ܚܘܒܝ ܘܒܬܪ ܡܣܝܒܪܢܘܬܝ
10 But, you have proceeded after my teaching, and after my conduct, and after my desire, and after my Faith, and after my long-suffering spirit, and after my love, and after my endurance,

ܘܒܬܪ ܪܕܝܦܘܬܝ ܘܒܬܪ ܚܫܝ ܘܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܣܝܒܪܬ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܘܒܐܝܩܘܢܘܢ ܘܒܠܘܣܛܪܐ ܐܝܕܐ ܪܕܝܦܘܬܐ ܣܝܒܪܬ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܨܝܢܝ ܡܪܝ
11 and after my persecution, and after my sufferings. And you know what I endured in Antiakia {Antioch} , and in Iconium, and in Lystra, and what persecution I endured, Mari {My Lord} delivered me from it all!

ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܢܚܘܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܬܪܕܦܝܢ
12 Yet, all who desire to live in The Reverence of Alaha {God}, and in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, will be persecuted.

ܒܢܝܢܫܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܢܘܣܦܘܢ ܥܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܟܕ ܛܥܝܢ ܘܡܛܥܝܢ
13 But, evil men, and deceivers, will increase concerning their wickedness, while they deceive; being deceived.

ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܠܦܬ ܘܐܫܬܪܪܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܡܢܘ ܝܠܦܬ
14 But, you must remain established in what you have learned, for, you know from whom you were taught,

ܘܕܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܣܦܪܐ ܩܕܝܫܐ ܝܠܝܦ ܐܢܬ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܚܟܡܘܢܟ ܠܚܝܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
15 and from childhood you have learned The Holy Scrolls, which has enabled you that you have knowledge unto Life, and in The Haymanutha {The Faith} which is in Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܟܠ ܟܬܒ ܕܒܪܘܚܐ ܐܬܟܬܒ ܡܘܬܪܢܐ ܗܘ ܠܝܘܠܦܢܐ ܘܠܟܘܘܢܐ ܘܠܬܘܪܨܐ ܘܠܡܪܕܘܬܐ ܕܒܟܐܢܘܬܐ
16 All Scripture that is written by The Rukha {The Spirit} is useful for teaching, reproof, correction, and instruction in Righteousness,

ܕܢܗܘܐ ܓܡܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܠܟܠ ܥܒܕ ܛܒ ܘܡܫܠܡܢ
17 so that the man of Alaha {God} might be mature, unto every good work, and perfect.

Chapter 4
ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܠܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܠܡܕܢ ܚܝܐ ܘܡܝܬܐ ܒܓܠܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ
1 For, I admonish you before Alaha {God}, and Maran Eshu Meshikha {Our Lord Y’shu, The Anointed One}, Who is destined to judge the living and the dead, at The Manifestation of His Kingdom:

ܐܟܪܙ ܡܠܬܐ ܘܩܘܡ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܒܙܒܢܐ ܘܕܠܐ ܙܒܢܐ ܐܟܣ ܘܟܘܢ ܒܟܠܗ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܘܝܘܠܦܢܐ
2 Proclaim The Miltha {The Word}; standing in perseverance, in season and out of season, admonishing and reproving all; teaching with a
long-suffering spirit.

ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܚܠܝܡܐ ܠܐ ܢܫܬܡܥܘܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܪܓܝܓܬܗܘܢ ܢܣܓܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܠܦܢܐ ܒܚܘܬܚܬܐ ܕܡܫܡܥܬܗܘܢ
3 For, there will be a time that they will not hear sound teaching, but, according to their lusts, they will multiply teachers unto their souls, itching to hear them,

ܘܡܢ ܫܪܪܐ ܢܗܦܟܘܢ ܐܕܢܗܘܢ ܠܫܘܥܝܬܐ ܕܝܢ ܢܣܛܘܢ
4 and from The Shrara {The Truth} will turn their ears, yet, unto fables they will turn.

ܐܢܬ ܕܝܢ ܗܘܝܬ ܥܝܪ ܒܟܠ ܡܕܡ ܘܣܝܒܪ ܒܝܫܬܐ ܘܥܒܕܐ ܥܒܕ ܕܡܣܒܪܢܐ ܘܬܫܡܫܬܟ ܫܠܡ
5 But, you must be watchful in every thing, and endure evils, and perform The Work of a Masabrana {an Evangelist}, completing your Teshmeshtha {Ministry},

ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܟܝܠ ܡܬܢܩܐ ܐܢܐ ܘܙܒܢܐ ܕܐܫܬܪܐ ܡܛܐ
6 for, I am now being sacrificed, and the season when I will be loosed, arrives.

ܐܓܘܢܐ ܫܦܝܪܐ ܐܬܟܬܫܬ ܘܪܗܛܝ ܫܠܡܬ ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܢܛܪܬ
7 I have fought a good fight, the course is completed, and I have kept my Faith.

ܘܡܢ ܗܫܐ ܢܛܝܪ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܢܦܥܝܘܗܝ ܠܝ ܡܪܝ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܗܘܝܘ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܠܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܝ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܚܒܘ ܠܓܠܝܢܗ
8 From now on, a Crown of Righteousness is reserved for me, rewarded by Mari {My Lord} in that Day, as He is The Righteous Judge, yet, not only for me, but also those who love His Manifestation.

ܢܬܒܛܠ ܠܟ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܝ ܒܥܓܠ
9 Take care to come unto me soon,

ܕܐܡܐ ܓܝܪ ܫܒܩܢܝ ܘܐܚܒ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܬܣܠܘܢܝܩܐ ܩܪܝܣܩܘܣ ܠܓܠܛܝܐ ܛܛܘܣ ܠܕܠܡܛܝܐ
10 for, Dema {Demas} has left me, who loved this world, departing unto Thesaluniyqiya { Thessalonica}; Qrisqus {Crescens}, unto Galatiya {Galatia}; Titus unto Dalmatiya {Dalmatia}.

ܠܘܩܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܡܝ ܠܡܪܩܘܣ ܕܒܪ ܘܐܝܬܝܗܝ ܥܡܟ ܥܗܢ ܠܝ ܓܝܪ ܠܬܫܡܫܬܐ
11 Luqa {Luke} alone is with me. Take Marqus {Mark} and bring him with you, for, he is suitable for The Teshmeshtha {The Ministry}.

ܠܛܘܟܝܩܘܣ ܕܝܢ ܫܕܪܬ ܠܐܦܣܘܣ
12 But, send Tukiqus {Tychicus} unto Ephesus.

ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܫܒܩܬ ܒܛܪܘܐܘܣ ܠܘܬ ܩܪܦܘܣ ܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܝ ܘܟܬܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܪܟܐ ܕܡܓܠܐ
13 Now, the scroll case I left at Troas with Carpus, when you come, bring. Also, The Scriptures, especially the parchments and scrolls.

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܝܢܝܐ ܒܝܫܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܚܘܝܢܝ ܦܪܥ ܠܗ ܡܪܢ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ
14 Alexander, The Smith, showed me many evils; Maran {Our Lord} will reward him according to his deeds,

ܐܦ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܙܕܗܪ ܡܢܗ ܛܒ ܓܝܪ ܙܩܝܦ ܠܘܩܒܠ ܡܠܝܢ
15 yet, you also beware of him, for, he rose up much against our words.

ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܝ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܐܢܫ ܗܘܐ ܥܡܝ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܫܒܩܘܢܝ ܠܐ ܬܬܚܫܒ ܠܗܘܢ ܗܕܐ
16 In my first defense in The Spirit, no nash {man} was with me, rather, all left me. Don’t reckon this unto them.

ܡܪܝ ܕܝܢ ܩܡ ܠܝ ܘܚܝܠܢܝ ܕܒܝ ܟܪܘܙܘܬܐ ܬܫܬܠܡ ܘܢܫܡܥܘܢ ܥܡܡܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܦܨܝܬ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܪܝܐ
17 Yet, Mari {My Lord} established and strengthened me to deliver The Proclamation, so that all the Amme {the Peoples/the Gentiles} might hear it, delivering me from the mouth of the lion,

ܘܢܦܨܝܢܝ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܥܒܕ ܒܝܫ ܘܢܚܝܢܝ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܒܫܡܝܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ
18 and Mari {My Lord} will deliver me from every evil work, and He will cause me to Live in Malkutheh {His Kingdom} which is in the Shmaya {the Heavens}. Unto Him be The Glory, unto everlasting eternities. Amiyn {Amen}.

ܗܒ ܫܠܡܐ ܠܦܪܝܣܩܠܐ ܘܠܐܩܠܘܣ ܘܠܒܝܬܐ ܕܐܢܣܝܦܪܘܣ
19 Give Shlama {Peace} unto Priysqela {Priscilla} and unto Aqelaws {Aquila}, and unto the house of Anisiyphrus.

ܐܪܣܛܘܣ ܦܫ ܠܗ ܒܩܘܪܢܬܘܣ ܛܪܘܦܝܡܘܣ ܕܝܢ ܫܒܩܬܗ ܟܕ ܟܪܝܗ ܒܡܝܠܝܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ
20 Erastus remained at Qaurinthus {Corinth}, but, I left Trauphiymus {Trophimus} while he was ill, in Militus city.

ܢܬܒܛܠ ܠܟ ܕܩܕܡ ܣܬܘܐ ܬܐܬܐ ܫܐܠ ܒܫܠܡܟ ܐܘܒܘܠܘܣ ܘܦܘܕܣ ܘܠܝܢܘܣ ܘܩܠܘܕܝܐ ܘܐܚܐ ܟܠܗܘܢ
21 Be careful to come before Winter. Greet Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, and all The Brothers, in Shlama {Peace} .

ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܛܝܒܘܬܐ ܥܡܟ ܐܡܝܢ
22 Maran Eshu Meshikha {Our Lord Y’shu, The Anointed One} be with your spirit. Taybutha {Grace} be with you. Amiyn {Amen}.