1st Peter

Holy Aramaic Scriptures

1st Peter

​Chapter 1
ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܓܒܝܐ ܘܬܘܬܒܐ ܕܙܪܝܥܝܢ ܒܦܘܢܛܘܣ ܘܒܓܠܛܝܐ ܘܒܩܦܕܘܩܝܐ ܘܒܐܣܝܐ ܘܒܒܝܬܘܢܝܐ
1 Petrus {Peter/The Rock}, a Shlikha d’Eshu Meshikha {a Sent One of Y’shu, The Anointed One}; unto The Chosen Ones and The Sojourners, who are sown in Puntus {Pontus}, and in Galatiya {Galatia}, and in Qapaduqiya {Capadocia}, and in Asiya, and in Bithuniya {Bithynia};

ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܒܝܘ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܡܫܡܥܬܐ ܘܠܪܣܣ ܕܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܢܣܓܐ ܠܘܬܟܘܢ
2 those who were chosen in the foreknowledge of Alaha Aba {God, The Father}, by The Qadishutha d’Rukha {The Sanctification of The Spirit}, that they should be for obedience, and for the sprinkling of The Blood of Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}: Taybutha {Grace} and Shlama {Peace} be increased unto you.

ܡܒܪܟ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܒܚܢܢܗ ܣܓܝܐܐ ܐܘܠܕܢ ܡܢ ܕܪܫ ܒܩܝܡܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܣܒܪܐ ܕܚܝܐ
3 Blessed is Alaha Aba d’Maran Eshu Meshikha {God, The Father of Our Lord Y’shu, The Anointed One}, whom, that in His great Mercy, has given birth unto us anew {lit. from the beginning/from the first}, by The Qayamtheh d’Eshu Meshikha {The Resurrection of Y’shu, The Anointed One}, unto The Sabra d’Khaye {The Hope of Life},

ܘܠܝܪܬܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܐ ܘܠܐ ܡܬܛܢܦܐ ܘܠܐ ܚܡܝܐ ܗܝ ܕܡܛܝܒܐ ܠܟܘܢ ܒܫܡܝܐ
4 and unto The Layarthutha {The Inheritance} that isn’t corruptible, and not defiled, and doesn’t wither; that which is prepared for you in the Shmaya {the Heavens},

ܟܕ ܢܛܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܚܝܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܕܢܬܓܠܘܢ ܠܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ
5 while you are being kept by The Khayla d’Alaha {The Power of God}, and by Haymanutha {Faith}, unto The Life which is destined to be manifested at the end times;

ܕܒܗܘܢ ܬܚܕܘܢ ܠܥܠܡ ܐܦܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܡܬܬܥܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܢܣܝܘܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܥܕܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
6 wherein you will rejoice unto eternity, even if in this time you are a little grieved by the various trials which come upon you,

ܐܝܟܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܢܬܚܙܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐ ܕܐܬܒܩܝ ܒܢܘܪܐ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܩܘܠܣܐ ܒܓܠܝܢܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
7 so that in the test of Haymanuthkun {your Faith}, you will see that it is more preferable than of gold, proved in the fire, unto glory, and unto honor, and unto praise, at The Gelyaneh d’Eshu Meshikha {The Manifestation of Y’shu, The Anointed One},

ܗܘ ܕܠܐ ܚܙܝܬܘܢܝܗܝ ܘܡܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܘܒܗܝܡܢܘܬܗ ܪܘܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ
8 The One whom you have not seen, yet, unto whom you Love, and in Faith you are rejoicing in praiseworthy joy that isn’t expressible,

ܕܬܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܚܝܐ ܕܢܦܫܬܟܘܢ
9 because, you are receiving the reward of Haymanuthkun {your Faith}: The Life of your souls;

ܗܢܘܢ ܚܝܐ ܕܥܩܒܘ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܢܒܝܐ ܟܕ ܐܬܢܒܝܘ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܬܝܗܒ ܠܟܘܢ
10 that Life which The Nabiye {The Prophets} were inquiring about, when they prophesied about The Taybutha {The Grace} that was destined to be, which was given unto you.

ܘܒܨܘ ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܡܚܘܝܐ ܘܡܣܗܕܐ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܚܫܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ
11 And they searched of which season it was indicated, and Testified by The Rukheh d’Meshikha {The Spirit of The Anointed One} which was dwelling in them, of the future suffering of Meshikha {The Anointed One}, and from Theshbukhtheh {His Glory} that would follow.

ܘܐܬܓܠܝ ܠܗܘܢ ܟܠ ܕܒܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܠܘ ܠܢܦܫܗܘܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܓܠܝ ܠܟܘܢ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܪܢܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܐܦ ܡܠܐܟܐ ܕܢܕܝܩܘܢ
12 And it was revealed unto them all, that they were not searching it because of their own soul, in their seeking, but rather, for ourselves they were prophesying of what is now revealed unto us, through the hand of those who Declared it, in The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness}, which was sent from the Shmaya {the Heavens}; which, into these things, even The Malake {The Heavenly Messengers} desire that they might investigate them.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܙܘܩܘ ܚܨܐ ܕܬܪܥܝܬܟܘܢ ܘܐܬܬܥܝܪܘ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܣܒܪܘ ܥܠ ܚܕܘܬܐ ܕܐܬܝܐ ܠܟܘܢ ܒܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
13 Because of this, gird up the loins of your mind, and be fully awake, and have Hope concerning The Joy that is coming unto you at The Gelyaneh d’Maran Eshu Meshikha {The Manifestation of Our Lord Y’shu, The Anointed One},

ܐܝܟ ܒܢܝܐ ܡܫܬܡܥܢܐ ܘܠܐ ܬܫܬܘܬܦܘܢ ܬܘܒ ܠܪܓܝܓܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܓܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ
14 as obedient Sons, and not partaking again unto the former desires, which you desired when there was no knowledge in you,

ܐܠܐ ܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܗܘܦܟܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܩܕܝܫ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܟܘܢ
15 but rather, be Holy in all your ways, as He who called you is Holy,

ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ
16 because of what is written: “Be Holy, even as I Am Holy.”

ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܒܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܕܠܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܡܣܒ ܒܐܦܐ ܘܕܐܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ ܒܕܚܠܬܐ ܐܬܕܒܪܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܬܘܬܒܘܬܟܘܢ
17 And if it is that you call Him Aba {Father}, which before Him is no partiality of persons, and who judges every nash {man} according to his works; in fear be conducting yourself in the time of this sojourning,

ܟܕ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܒܟܣܦܐ ܕܒܠܐ ܘܠܐ ܒܕܗܒܐ ܐܬܦܪܩܬܘܢ ܡܢ ܥܒܕܝܟܘܢ ܣܪܝܩܐ ܗܢܘܢ ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܢ ܐܒܗܝܟܘܢ
18 while you know that it wasn’t by silver that wears out, and not by gold that you were redeemed from the empty deeds that you received from your fathers,

ܐܠܐ ܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܐܡܪܐ ܕܡܘܡܐ ܘܛܘܠܫܐ ܠܝܬ ܒܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ
19 but rather, in The Precious Blood of The Lamb that is of no blemish and impurity; which is Meshikha {The Anointed One},

ܗܘ ܕܡܩܕܡ ܗܘܐ ܦܪܝܫ ܠܗ ܠܗܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܐܬܓܠܝ ܒܚܪܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ ܡܛܠܬܟܘܢ
20 who was beforehand separated unto this from before the foundation of the alma {the world}, and manifested in the last times on account of you,

ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܗ ܗܝܡܢܬܘܢ ܒܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܘܣܒܪܟܘܢ ܢܗܘܐ ܥܠ ܐܠܗܐ
21 who, that in Him, trust in Alaha {God} who raised Him from the place of the dead, and gave unto Him Glory, so that your Faith and Hope would be upon Alaha {God},

ܟܕ ܢܗܘܝܢ ܩܕܝܫܢ ܢܦܫܬܟܘܢ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܫܪܪܐ ܘܢܗܘܝܢ ܡܠܝܢ ܚܘܒܐ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ ܕܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܓܡܝܪܐ ܬܗܘܘܢ ܡܚܒܝܢ ܚܕ ܠܚܕ
22 while your souls are being sanctified through the obedience of The Shrara {The Truth}, and are being filled with Khuba {Love} that isn’t partial in regards to persons; so that from a heart that is pure, and perfect, you should be loving one unto another,

ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܐܬܝܠܕܬܘܢ ܠܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܠܐ ܐܠܐ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܒܠܐ ܒܡܠܬܐ ܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܝܡܐ ܠܥܠܡ
23 as a man that is born anew {lit. from the beginning/from the first}; not from the seed that wears out, but rather, from that which doesn’t wear out; through The Living Miltha d’Alaha {Word of God}, which endures unto eternity.

ܡܛܠ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܡܝܪܐ ܘܟܠܗ ܝܐܝܘܬܗ ܐܝܟ ܥܘܦܝܐ ܕܚܩܠܐ ܝܒܫ ܥܡܝܪܐ ܘܚܡܐ ܥܘܦܝܐ
24 Because, “All flesh is grass, and all beauty is as the bloom of the field. The grass dries up, and the bloom withers,

ܘܡܠܬܗ ܕܐܠܗܢ ܩܝܡܐ ܠܥܠܡܝܢ ܘܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܐܣܬܒܪܬܘܢ
25 and The Miltheh d’Alahan {The Word of Our God} endures unto eternity.” And this is The Miltha {The Word} which was Declared unto you.

Chapter 2
ܐܢܝܚܘ ܗܟܝܠ ܡܢܟܘܢ ܟܠܗ ܒܝܫܘܬܐ ܘܟܠܗ ܢܟܠܐ ܘܡܣܒ ܒܐܦܐ ܘܚܣܡܐ ܘܡܐܟܠ ܩܪܨܐ
1 Ceasing therefore from all wickedness, and all deceit, and partiality of persons, and envy, and accusation,

ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܫܒܪܐ ܘܐܬܪܓܪܓܘ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܐܝܟ ܕܠܚܠܒܐ ܢܩܕܐ ܘܪܘܚܢܐ ܕܒܗ ܬܬܪܒܘܢ ܠܚܝܐ
2 and being as infant babies, and longing for The Miltha {The Word}, as that unto pure and spiritual milk, so that in it you will be nourished unto Life;

ܐܢ ܛܥܡܬܘܢ ܘܚܙܝܬܘܢ ܕܛܒ ܗܘ ܡܪܝܐ
3 if you have tasted and seen that MarYa {The Lord-Yahweh} is good.

ܗܘ ܕܠܗ ܡܬܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܐܦܐ ܚܝܐ ܕܐܣܠܝܘܗܝ ܒܢܝܢܫܐ ܘܓܒܐ ܘܡܝܩܪ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
4 To Whom that you have come near; He Who is The Living Stone which is despised by the sons of mankind, and Chosen and Precious unto Alaha {God}.

ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܚܝܬܐ ܐܬܒܢܘ ܘܗܘܘ ܗܝܟܠܐ ܪܘܚܢܐ ܘܟܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܣܩܘ ܕܒܚܐ ܪܘܚܢܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
5 And also you, as Living Stones, build yourselves up, and become a Spiritual Temple, and Kahne Qadiyshe {Holy Priests}; offering up Spiritual Sacrifices, that are received before Alaha {God}, through Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܐܡܝܪ ܗܘ ܓܝܪ ܒܟܬܒܐ ܕܗܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܒܨܗܝܘܢ ܟܐܦܐ ܒܚܝܪܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ ܒܪܝܫ ܙܘܝܬܐ ܘܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܒܗܬ
6 For, it is spoken in The Kathaba {The Scripture} that, “Behold, I place a Stone in Zion, Chosen and Precious, at The Head of The Corner, and those who trust in Him will not be ashamed.”

ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܐܬܝܗܒ ܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ
7 Therefore, unto you is given this honor; unto those who are Believing. But, unto those who are not persuaded:

ܟܐܦܐ ܗܘ ܕܬܘܩܠܬܐ ܘܐܒܢܐ ܕܟܫܠܐ ܘܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗ ܒܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܠܗܕܐ ܣܝܡܝܢ
8 “He is a Rock of Stumbling, and a Stone of Offense,” and they stumbled at Him, in that they are not persuaded unto The Miltha {The Word}, Who for this was placed.

ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܪܒܬܐ ܐܢܬܘܢ ܓܒܝܬܐ ܕܡܟܗܢܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܟܢܫܐ ܦܪܝܩܐ ܕܬܣܒܪܘܢ ܬܫܒܚܬܗ ܕܗܘ ܕܩܪܟܘܢ ܡܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܢܘܗܪܗ ܡܝܬܪܐ
9 But you, you are The Chosen Tribe, which serves as Priest for The Malkutha {The Kingdom}; A Holy Ama {People/Nation}; The Redeemed Kensha {Assembly}, Declaring The Glory of Him who called you from darkness, unto His Excellent Light;

ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܥܡܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦܠܐ ܪܚܡܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠܝܟܘܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܫܬܦܥܘ ܥܠܝܟܘܢ ܪܚܡܐ
10 who, from before, were not regarded to be an Ama {a People}, but now, are The Ama d’Alaha {The People of God}. There were no mercies upon you, but now, mercies are poured upon you.

ܚܒܝܒܝ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܐܝܟ ܥܪܨܐ ܘܐܝܟ ܬܘܬܒܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ
11 My Beloved, I ask from you, as unto strangers, and as unto sojourners, to depart from all the lusts of the body; these which battle against the soul.

ܘܢܗܘܘܢ ܫܦܝܪܝܢ ܗܘܦܟܝܟܘܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܐ ܒܝܫܬܐ ܢܚܙܘܢ ܥܒܕܝܟܘܢ ܫܦܝܪܐ ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܒܘܚܪܢܐ
12 And be well behaved before every bnay-nasha {son of man}, so that those speaking evil words about you, will see your good works, and give praise unto Alaha {God} in The Day of Trial.

ܘܗܘܝܬܘܢ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܐ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܗܘܢ
13 And be subservient unto all sons of mankind, unto Alaha {God}: unto Kings, on account of their authority,

ܘܠܕܝܢܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܡܫܬܕܪܝܢ ܠܬܒܥܬܐ ܕܡܣܟܠܢܐ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܒܕܝ ܛܒܬܐ
14 and unto Judges, because, that from them, they are sent for punishment of evil doers, and for the praise of those doing good.

ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܥܒܕܝܟܘܢ ܫܦܝܪܐ ܬܣܟܪܘܢ ܦܘܡܐ ܕܣܟܠܐ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܐܠܗܐ
15 Thus is the will of Alaha {God}: that by your good works, you will shut the mouth of the foolish; those who don’t know Alaha {God};

ܐܝܟ ܒܢܝ ܚܐܪܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܬܗܘܢ ܬܚܦܝܬܐ ܠܒܝܫܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ
16 as Sons in Freedom; not as a man who makes freedom a covering for his wickedness, but rather, as The Abduhe d’Alaha {The Slaves of God}.

ܠܟܠ ܐܢܫ ܝܩܪܘ ܠܐܚܝܟܘܢ ܐܚܒܘ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚܠܘ ܘܠܡܠܟܐ ܝܩܪܘ
17 Unto every nash {man}, honoring; unto The Brothers, loving; and from Alaha {God}, fearing; and unto Kings, honoring.

ܘܐܝܠܝܢ ܥܒܕܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܡܪܝܟܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܛܒܐ ܘܠܡܟܝܟܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܩܫܝܐ ܘܠܥܣܩܐ
18 And those abde {slaves/servants} who are among you: serving maraykun {your lords/masters} in reverence, not only the good and the meek, but rather, even the hard and the obstinate.

ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܬܐܪܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܥܩܬܐ ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܘܠܐ
19 For these things, there are for them Taybutha {Grace} before Alaha {God}: who, because of a good conscience, are enduring distress that comes upon them by injustice.

ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ ܐܝܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܡܐ ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܫܦܝܪ ܘܐܠܨܝܢ ܠܟܘܢ ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܝܕܝܢ ܝܪܒܐ ܬܫܒܘܚܬܟܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
20 Yet, those, who because of their transgressions, are enduring tribulation, what praise is for them? But, when you do well, and they are distressing unto you, and you endure it, afterwards great will be your praise unto Alaha {God}!

ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ ܘܫܒܩ ܠܢ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܕܐܢܬܘܢ ܒܥܩܒܬܗ ܬܗܠܟܘܢ
21 For, unto this you have been called, even as Meshikha {The Anointed One} has died for us, and left for us this example, that we should walk in His footsteps.

ܗܘ ܕܠܐ ܥܒܕ ܚܛܝܬܐ ܐܦ ܠܐ ܢܟܠܐ ܐܫܬܟܚ ܒܦܘܡܗ
22 “Who did no sin; also, no deceit was found in His mouth.”

ܗܘ ܕܡܨܛܚܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܨܚܐ ܘܚܐܫ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܬܠܚܡ ܐܠܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܕܝܢܗ ܠܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
23 Who was reviled and didn’t revile; and suffered and didn’t threaten, but rather, was delivering up The Judgment unto The Judge of Justice,

ܘܫܩܠ ܚܛܗܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܒܦܓܪܗ ܠܨܠܝܒܐ ܕܟܕ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ ܠܚܛܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܐ ܒܫܘܡܬܗ ܓܝܪ ܐܬܐܣܝܬܘܢ
24 and bore all our sins, and offered them up in His Body upon The Cross, so that while we being dead to sin, in His own Righteousness we will Live, for, “by His wounds we are healed.”

ܕܛܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܝܟ ܥܪܒܐ ܘܐܬܦܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܠܘܬ ܪܥܝܐ ܘܣܥܘܪܐ ܕܢܦܫܬܟܘܢ
25 We who were wandering as sheep, and now have returned unto The Shepherd and The Saura {The Overseer} of our souls.


Chapter 3
ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܝܢ ܢܫܐ ܐܫܬܥܒܕܝܢ ܠܒܥܠܝܟܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܡܠܬܐ ܒܕܘܒܪܝܟܝܢ ܫܦܝܪܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܬܩܢܝܢ ܐܢܘܢ
1 Thus also, you wives should be subservient unto your husbands, so that those who are not persuaded unto The Miltha {The Word}, by your good behavior that is without toil, you might obtain them;

ܟܕ ܚܙܝܢ ܕܒܕܚܠܬܐ ܘܒܢܟܦܘܬܐ ܡܬܕܒܪܢ ܐܢܬܝܢ
2 while they see that in reverence and in modesty, you conduct yourselves,

ܘܠܐ ܬܨܛܒܬܢ ܒܨܒܬܐ ܒܪܝܐ ܕܓܕܘܠܐ ܕܣܥܪܝܟܝܢ ܐܘ ܕܚܫܠܬܐ ܕܕܗܒܐ ܐܘ ܕܠܒܘܫܐ ܡܝܬܪܐ
3 and not being decorated in outer ornaments of braids of hair, or of fabrications that are of gold, or of excessive garments,

ܐܠܐ ܐܨܛܒܬܝܢ ܒܒܪܢܫܐ ܟܣܝܐ ܕܠܒܐ ܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܐ ܨܒܬܐ ܕܡܝܬܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ
4 but rather, adorning yourselves in The Hidden Man of the heart, in a spirit of humility that doesn’t perish; the adornment that is preferred before Alaha {God}.

ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܢܫܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܢ ܗܘܝ ܒܐܠܗܐ ܡܨܒܬܢ ܗܘܝ ܢܦܫܬܗܝܢ ܘܡܫܬܥܒܕܢ ܗܘܝ ܠܒܥܠܝܗܝܢ
5 For, thus, even from before, the holy wives who hoped in Alaha {God} were adorning their souls, and were subservient unto their husbands,

ܐܝܟܢܐ ܕܣܪܐ ܡܫܬܥܒܕܐ ܗܘܬ ܠܐܒܪܗܡ ܘܩܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܪܝ ܗܝ ܕܗܘܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܗ ܒܢܬܐ ܒܥܒܕܐ ܛܒܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢ ܐܢܬܝܢ ܡܢ ܟܠ ܕܚܠܐ
6 like Sarah, who was submitted unto Abraham, and was calling unto him, “mari” {my lord}, of whom you should be for daughters, in good works, while you are not disturbed from any fear.

ܘܐܢܬܘܢ ܓܒܪܐ ܗܟܢܐ ܥܡܪܘ ܥܡ ܢܫܝܟܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܒܐܝܩܪܐ ܐܚܘܕܘ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܥܡܟܘܢ ܝܪܬܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܕܠܐ ܬܗܘܘܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܒܨܠܘܬܟܘܢ
7 And you, husbands, thus dwell with your wives in understanding, and as of unto a weaker vessel holding them in honor, because they also, with you, are inheriting The Gift of Life which is unto eternity, so that you be not hindered in your prayers.

ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܕܬܗܘܘܢ ܟܠܟܘܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܗܘܝܬܘܢ ܚܫܝܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܝܢ ܘܪܚܡܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܘܗܘܝܬܘܢ ܪܚܡܬܢܝܢ ܘܡܟܝܟܝܢ
8 But, the conclusion is this: that you be entirely in unity, and be suffering with those who are suffering, and be loving one unto another, and be merciful and humble,

ܘܠܐܢܫ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܦܪܥܘܢ ܘܐܦ ܠܐ ܨܘܚܝܬܐ ܚܠܦ ܨܘܚܝܬܐ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܡܒܪܟܝܢ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܕܒܘܪܟܬܐ ܬܐܪܬܘܢ
9 and unto no nash {man} pay back evil for their evil, and neither insult for insult, but rather, the opposite of these; be blessing, for, unto this you are called, so that you might inherit a blessing.

ܡܢ ܕܨܒܐ ܗܟܝܠ ܚܝܐ ܘܪܚܡ ܝܘܡܬܐ ܛܒܐ ܠܡܚܙܐ ܢܛܪ ܠܫܢܗ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܣܦܘܬܗ ܕܠܐ ܢܡܠܠܢ ܢܟܠܐ
10 “Therefore, they who desire Life, and love to see good days, keeps their tongue from evil, and their lips speak no deceit.

ܢܥܒܪ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܢܥܒܕ ܛܒܬܐ ܘܢܒܥܐ ܫܠܡܐ ܘܢܪܗܛ ܒܬܪܗ
11 They turn away from wrongdoing, and do good works, and seek shlama {peace}, and run after it,

ܡܛܠ ܕܥܝܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܙܕܝܩܐ ܘܐܕܢܘܗܝ ܠܡܫܡܥ ܐܢܘܢ ܘܐܦܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܒܝܫܐ
12 because, The Eyes of MarYa {The Lord-Yahweh} are on The Zadiyqe {The Righteous}, and His Ears listen unto them, and The Face of MarYa {The Lord-Yahweh} is against the wicked.”

ܘܡܢܘ ܕܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܒܝܫܬܐ ܐܢ ܬܗܘܘܢ ܛܢܢܐ ܕܛܒܬܐ
13 And who does evil unto you if you are zealous of good works?

ܘܐܢ ܗܘ ܕܬܚܫܘܢ ܥܠ ܐܦܝ ܟܐܢܘܬܐ ܛܘܒܝܟܘܢ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܚܠܝܢ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܬܫܬܓܫܘܢ
14 And if it is that you suffer concerning the presence of uprightness, you are blessed. And you should not have terror from those who are terrifying unto you, and neither be troubled,

ܐܠܐ ܩܕܫܘ ܒܠܒܘܬܟܘܢ ܠܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܘܗܘܝܬܘܢ ܡܛܝܒܝܢ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܠܟܠ ܕܬܒܥ ܠܟܘܢ ܡܠܬܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬܐ
15 but rather, be consecrated in your hearts unto MarYa Meshikha {The Lord-Yahweh, The Anointed One}, and be ready to answer in The Rukha {The Spirit} unto all who ask of you The Miltha {The Word}, concerning The Sabra d’Haymanuthkun {The Hope of your Faith}, in humility and in reverence,

ܟܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܒܝܫܐ ܢܒܗܬܘܢ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܛܠܡܝܢ ܠܕܘܒܪܝܟܘܢ ܫܦܝܪܐ ܕܒܡܫܝܚܐ
16 while you have a good conscience, so that as those who speak about you as wicked men, will be ashamed, as a man who injures you for your good conduct that is in Meshikha {The Anointed One},

ܥܕܪܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܬܣܒܠܘܢ ܒܝܫܬܐ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܟܕ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝܫܬܐ
17 for, it is helpful for you that while you are performing good works, you should suffer evil; if thus is the will of Alaha {God}, and not while you perform evil.

ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܝܬ ܚܠܦ ܚܛܗܝܢ ܙܕܝܩܐ ܚܠܦ ܚܛܝܐ ܕܢܩܪܒܟܘܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܝܬ ܒܦܓܪ ܘܚܝܐ ܒܪܘܚ
18 Because, even Meshikha {The Anointed One} has died one time in exchange for our sins; The Zadiyqa {The Righteous One}, in exchange for The Khataye {The Sinners}, so that He might bring us near unto Alaha {God}. And He died in the body, but, was made alive in The Rukh {The Spirit},

ܘܐܟܪܙ ܠܢܦܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕܢ ܗܘܝ ܒܫܝܘܠ
19 and He Proclaimed unto the souls who were held in Sheul,

ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܗܘܝ ܒܝܘܡܬܗ ܕܢܘܚ ܟܕ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܦܩܕܬ ܕܬܗܘܐ ܩܒܘܬܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܗܘܢ ܘܬܡܢܐ ܢܦܫܢ ܒܠܚܘܕ ܥܠܝܢ ܠܗ ܘܚܝܝ ܒܡܝܐ
20 those, who from before, were not persuaded in the days of Noah, when the long-suffering Rukha d’Alaha {Spirit of God} commanded The Ark to be built, upon the hope of their repentance, and only eight souls entered unto it, and Lived through the water.

ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܚܐܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܘ ܟܕ ܦܓܪܐ ܡܫܝܓܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܨܐܬܐ ܐܠܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܠܗܐ ܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܒܩܝܡܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
21 so that also you, in that example, you are made Alive by Immersion {Baptism}; not when your body is washed from filth, but rather, when you confess belief in Alaha {God} with a conscience that is pure, and in The Qayamtheh d’Eshu Meshikha {The Resurrection of Y’shu, The Anointed One},

ܗܘ ܕܐܬܥܠܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܫܬܥܒܕܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܘܫܠܝܛܢܐ ܘܚܝܠܘܬܐ
22 That One Who has been raised unto the Shmaya {the Heavens}, and is on The Right of Alaha {God}, and unto Him The Malake {The Heavenly Messengers} are subject; and Rulers, and Forces.

Chapter 4
ܐܢ ܡܫܝܚܐ ܗܟܝܠ ܚܫ ܚܠܦܝܟܘܢ ܒܒܣܪ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܙܕܝܢܘ ܟܠ ܡܢ ܕܡܐܬ ܓܝܪ ܒܦܓܪܗ ܫܠܝ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ
1 Therefore, if Meshikha {The Anointed One} has suffered for you in the flesh, you in this way must also arm yourselves with this mindset. For, those whosoever are dead in their body, unto it have ceased from all sins,

ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܠܪܓܝܓܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܢܚܐ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܦܓܪܐ ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ
2 who, from now on, do not live in the lusts that is in mankind, however much time they are in the body, but rather, for the desire of Alaha {God}.

ܣܦܩ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܗܘ ܕܥܒܪ ܕܦܠܚܬܘܢ ܒܗ ܨܒܝܢܐ ܕܚܢܦܐ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܘܒܨܚܢܘܬܐ ܘܒܙܡܪܐ ܘܒܦܘܠܚܢܐ ܕܫܐܕܐ
3 For, sufficient is the time that you transgressed, which you worked in the desire of The Khanphe {The Pagans}; in gluttony, and in drunkenness, and in immodesty, and in revelry, and in the worship of shide {demons}.

ܘܗܐ ܗܫܐ ܡܬܕܡܪܝܢ ܘܡܓܕܦܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܒܕܠܐ ܡܫܬܪܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܗܝ ܐܣܘܛܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
4 And behold, now they are amazed and are marveling concerning you, in that you are not indulging with them in your former gluttony,

ܗܢܘܢ ܕܝܗܒܝܢ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܠܡܕܢ ܡܝܬܐ ܘܚܝܐ
5 they who will give an answer unto Alaha {God}, The One who is destined to judge the dead, and the living.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪ ܐܦ ܠܡܝܬܐ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܐܝܟ ܒܢܝܢܫܐ ܒܒܣܪ ܘܢܚܘܢ ܒܐܠܗܐ ܒܪܘܚ
6 For, because of this, The Hopeful Declaration was Proclaimed also unto the dead, so that they would be judged like men in the flesh, and be made alive by Alaha {God} in the rukh {the spirit}.

ܡܛܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܚܪܬܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܢܟܦܘ ܘܐܬܬܥܝܪܘ ܠܨܠܘܬܐ
7 But, the end to all this is coming. Because of this, be modest and watchful unto prayer.

ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܚܘܒܐ ܚܪܝܦܐ ܠܘܬ ܚܕܕܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܡܚܦܐ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܐ
8 And before all things, have fervent Khuba {Love} towards one another, for Khuba {Love} covers a multitude of sins.

ܘܗܘܝܬܘܢ ܪܚܡܝܢ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܐ ܪܛܢܐ
9 And be merciful unto strangers; without grumbling.

ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܩܒܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܫܡܫ ܒܗ ܠܚܒܪܘܗܝ ܐܝܟ ܪܒܝ ܒܬܐ ܛܒܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܐܠܗܐ
10 And every nash {man} from you, which receives a Gift from Alaha {God}, should minister in it unto his neighbors, as good stewards in The House, of the manifold Taybutha d’Alaha {Grace of God}.

ܟܠ ܡܢ ܕܡܡܠܠ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܡܠܠ ܘܟܠ ܡܢ ܕܡܫܡܫ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܗ ܕܒܟܠ ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܫܬܒܚ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ
11 Whoever that wants to speak, must speak according to The Miltha d’Alaha {The Word of God}, and whoever that will Minister, as that from The Khayla d’Alaha {The Power of God} given unto him; so that in all that you do, Alaha {God} will be glorified by means of Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, of whom is The Glory and The Honor, unto everlasting eternities. Amiyn {Amen}.

ܚܒܝܒܝ ܠܐ ܬܬܕܡܪܘܢ ܒܢܣܝܘܢܐ ܕܗܘܝܢ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܡܕܡ ܢܘܟܪܝ ܓܕܫ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܠܒܘܚܪܢܟܘܢ ܗܘ ܗܘܝܢ
12 Beloved, don’t be amazed by the trials which are to be for you, as of something strange happening unto you; which are to be for your testing,

ܐܠܐ ܚܕܘ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܫܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܬܚܕܘܢ ܘܬܪܘܙܘܢ
13 but rather, rejoice that you are partakers unto The Sufferings of Meshikha {The Anointed One}, so that thus, also at The Gelyana d’Theshbukhtheh {The Manifestation of His Glory}, you will rejoice and be glad.

ܘܐܢ ܡܬܚܣܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܐܦܝ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܛܘܒܝܟܘܢ ܕܪܘܚܐ ܡܫܒܚܬܐ
ܕܐܠܗܐ ܡܬܬܢܝܚܐ ܥܠܝܟܘܢ
14 And if you are reproached for the sake of The Name of Meshikha {The Anointed One}, you are blessed of The Glorious Spirit of God resting upon you.

ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܐܝܟ ܩܛܘܠܐ ܐܘ ܐܝܟ ܓܢܒܐ ܐܘ ܐܝܟ ܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܢܗܘܐ ܚܐܫ
15 Provided that no nash {man} from you be suffering as a murderer, or as a thief, or as a doer of evil.

ܐܢ ܕܝܢ ܚܐܫ ܐܝܟ ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܐ ܢܒܗܬ ܐܠܐ ܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܫܡܐ
16 Yet, if he suffers as a Kristyana {Christian}, he isn’t to be ashamed, but rather, should give praise unto Alaha {God} in this Name.

ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܕܢܫܪܐ ܕܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢܢ ܡܫܪܐ ܐܝܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܣܒܪܬܗ ܕܐܠܗܐ
17 Because, the time is that The Judgment will begin from The House of Alaha {God}. But, if from us it begins, what is the end of those who are not reconciled unto The Sabartheh d’Alaha {The Hopeful Message of God}?

ܘܐܢ ܙܕܝܩܐ ܠܡܚܣܢ ܚܝܐ ܪܫܝܥܐ ܘܚܛܝܐ ܐܝܟܐ ܡܫܬܟܚ
18 And if, with difficulty, The Zadiykhe {The Righteous} are made to Live, where is the place of The Rashiya {The Wicked}, and The Khataye {The Sinner} to be found?

ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܝܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܓܥܠܘܢ ܠܗ ܢܦܫܬܗܘܢ ܒܥܒܕܐ ܫܦܝܪܐ ܐܝܟ ܕܠܒܪܘܝܐ ܡܗܝܡܢܐ
19 Because of this, those who are suffering according to the will of Alaha {God}, must entrust unto Him their souls in good works, as of unto a Faithful Creator.

Chapter 5
ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܐܢܐ ܩܫܝܫܐ ܚܒܪܟܘܢ ܘܣܗܕܐ ܕܚܫܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܘܬܦܐ ܕܫܘܒܚܗ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܓܠܐ
1 But, I ask from The Qashishe {The Elders} who are among you; I, a fellow Qashisha {Elder}, and witness of The Khashuhe d’Meshikha {The Sufferings of The Anointed One}, and partaker of Shubkheh {His Glory}; that which is destined to be manifested:

ܪܥܘ ܡܪܥܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܘܣܥܘܪܘ ܪܘܚܢܐܝܬ ܠܐ ܒܩܛܝܪܐ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܠܐ ܒܝܘܬܪܢܐ ܛܢܦܐ ܐܠܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܘܢ
2 that you feed The Mariytha d’Alaha {The Flock of God} which was delivered unto you, and care for them spiritually, not by force, but rather, willingly; not in impure profit, but rather, from all your heart.

ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܕܡܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ
3 Not as lords of The Flock, but rather, as to be for them a good example,

ܕܟܕ ܢܬܓܠܐ ܪܒ ܪܥܘܬܐ ܬܩܒܠܘܢ ܡܢܗ ܟܠܝܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܚܡܐ
4 so that when The Rab Ra’autha {The Master/Chief of The Shepherds} is revealed, you will receive from Him The Kliyla d’Shubkha {The Crown of Glory} which doesn’t fade.

ܘܐܢܬܘܢ ܥܠܝܡܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܩܫܝܫܝܟܘܢ ܘܐܬܥܛܦܘ ܚܝܨܐܝܬ ܡܟܝܟܘܬ ܪܥܝܢܐ ܠܘܬ ܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܪܝܡܝܢ ܘܠܡܟܝܟܐ ܝܗܒ ܛܝܒܘܬܐ
5 And you youths; be subservient unto Qashishaykun {your Elders}, and wrap yourselves firmly with humility of mind towards each other, because of Alaha {God}, who is contrary unto those who are exalted; and unto the humble He gives Taybutha {Grace}.

ܐܬܡܟܟܘ ܗܟܝܠ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܬܩܝܦܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܗܝ ܬܪܝܡܟܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܙܕܩ
6 Humble yourselves, therefore, under The Mighty Hand of Alaha {God}, so that He might exalt you at the zabna d’zadeq {the proper time}

ܘ ܨܦܬܟܘܢ ܟܠܗ ܫܕܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܒܛܝܠ ܥܠܝܟܘܢ
7 And cast all your concern upon Alaha {God}, because He is concerned about you.

ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܥܗܕܘ ܡܛܠ ܕܒܥܠܕܒܒܟܘܢ ܣܛܢܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܢܗܡ ܘܡܗܠܟ ܘܒܥܐ ܕܠܡܢܘ ܢܒܠܥ
8 Wake up and be mindful, because your enemy, satana, as a lion, is roaring, and walking, and seeking those whom he might swallow.

ܩܘܡܘ ܗܟܝܠ ܠܩܘܒܠܗ ܟܕ ܡܫܪܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܥܘ ܕܐܦ ܥܠ ܐܚܝܟܘܢ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ ܥܪܨܝܢ
9 Rise up therefore against him, when you are strong in Haymanutha {Faith}, and also know that these sufferings are happening upon your Brothers who are in the world.

ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܕܩܪܢ ܠܫܘܒܚܗ ܕܠܥܠܡ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ ܟܕ ܢܣܝܒܪ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܢܬܚܝܠ ܘܢܫܬܪܪ ܘܢܬܩܝܡ ܒܗ ܠܥܠܡ
10 Yet, The Alaha d’Taybutha {The God of Grace}; He who called us unto that Eternal Glory, by way of Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, that One who is given unto us, while we endure these little afflictions; who will strengthen us, and will establish us, and will raise us up in Him, unto eternity.

ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ
11 So that unto Him, is The Glory, and The Dominion, and The Honor, unto everlasting eternities. Amiyn {Amen}.

ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܒܝܕ ܣܠܘܢܘܣ ܐܚܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܡܦܣ ܐܢܐ ܘܣܗܕ ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܕܐ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ
12 These few things to be considered I have written unto you by way of Sluanus {Silvanus}, a faithful Brother. And I am persuaded, and I Testify, that this is The True Taybutha d’Alaha {Grace of God}; this which you are standing in.

ܫܐܠܐ ܫܠܡܟܘܢ ܥܕܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܒܒܒܠ ܘܡܪܩܘܣ ܒܪܝ
13 The Chosen Edtha {Assembly} which is in Babel, and Marqus {Mark i.e. John Mark}, my son, greets you in Shlama {Peace}.

ܫܐܠܘ ܫܠܡܐ ܚܕ ܕܚܕ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܫܠܡܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܢܘܢ ܐܡܝܢ
14 Greet each other in Shlama {Peace} with a Holy kiss. Shlama {Peace} be with all those who are in Meshikha {The Anointed One}. Amiyn {Amen}.