1st John

Holy Aramaic Scriptures

1st John

Chapter 1
ܡܣܒܪܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܗܘ ܕܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢܝܗܝ ܒܥܝܢܝܢ ܚܙܝܢ ܘܓܫܢ ܒܐܝܕܝܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ
1 We Declare unto you that One, who has existed from The Beginning, that One, who we have heard, and beholding, we have seen with our eyes, and have touched with our hands; that One, who is The Miltha d’Khaye {The Word of Life}.

ܘܚܝܐ ܐܬܓܠܝܘ ܘܚܙܝܢ ܘܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܐܒܐ ܘܐܬܓܠܝܘ ܠܢ
2 And The Khaye {The Life} was manifested, and we have seen, and we are Testifying, and we are Proclaiming unto you The Khaye {The Life} which is Eternal, who was existing with Aba {The Father}, and was revealed unto us.

ܘܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܘܫܡܥܢ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡܢ ܘܫܘܬܦܘܬܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ ܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
3 And the thing which we have seen, and have heard, we make known unto you also, so that you will have Communion with us, and yet, our Communion is with Aba {The Father}, and with His Son, Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}.

ܘܗܠܝܢ ܟܬܒܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܕܚܕܘܬܢ ܕܒܟܘܢ ܬܗܘܐ ܡܫܡܠܝܐ
4 And these things we are writing unto you, so that our joy which is in you, will be full.

ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܒܪܬܐ ܕܫܡܥܢ ܡܢܗ ܘܡܣܒܪܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܕܐܠܗܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܘܚܫܘܟܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܒܗ
5 And this is The Sabartha {The Hopeful Message} which we heard from Him, and we are Declaring unto you: That Alaha {God} is Light, and there is no darkness in Him at all.

ܘܐܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡܗ ܘܡܗܠܟܝܢ ܚܢܢ ܒܚܫܘܟܐ ܕܓܠܐ ܚܢܢ ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ ܪܕܝܢ ܚܢܢ
6 And if we say that for us there is Communion with Him, and walk in darkness, we are liars, and in The Truth we do not proceed.

ܐܢ ܕܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܡܗܠܟܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢܘܗܪܐ ܐܝܬ ܠܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܡܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ
7 Yet, if we are walking in The Light, as He is in The Light, for us there is Communion with each other, and The Blood of Eshu {Y’shu} His Son, for us, cleanses us from all our sins.

ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܠܝܬ ܠܢ ܚܛܝܬܐ ܢܦܫܢ ܡܛܥܝܢ ܚܢܢ ܘܫܪܪܐ ܠܝܬ ܒܢ
8 And if we say that for us there is no sin, we deceive our souls, and The Truth isn’t in us.

ܐܢ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܒܚܛܗܝܢ ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܘܙܕܝܩ ܕܢܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ ܘܢܕܟܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܥܘܠܢ
9 Yet, if we are confessing unto Him our sins, He is trustworthy, and just, to forgive us for our sins, and will cleanse us from all unrighteousness;

ܘܐܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܠܐ ܚܛܝܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܕܓܠܐ ܘܡܠܬܗ ܠܝܬ ܠܘܬܢ
10 and if we are saying that we are without sins, we are making Him to be a liar, and Miltheh {His Word} isn’t with us.

Chapter 2
ܒܢܝ ܗܠܝܢ ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܚܛܘܢ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܐܝܬ ܠܢ ܦܪܩܠܛܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܙܕܝܩܐ
1 My Sons, I write these things unto you, so that you might not commit sins. And if someone might sin, there is for him The Pharaqlita {The Advocate} with Aba {The Father}; Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, The Zadiyqa {The Righteous One}.

ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܚܘܣܝܐ ܕܥܠ ܐܦܝ ܚܛܗܝܢ ܘܠܘ ܚܠܦܝܢ ܕܝܠܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܚܠܦ ܟܠܗ ܥܠܡܐ
2 For, He Himself is The Atonement for the sake of our sins, and not for our own only, but also, even the whole alma {world}.

ܘܒܗܕܐ ܡܪܓܫܝܢ ܚܢܢ ܕܝܕܥܢܝܗܝ ܐܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ
3 And in this we know that we cohabit with Him; if we are observing His Commands.

ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܝܕܥܬܗ ܘܦܘܩܕܢܘܗܝ ܠܐ ܢܛܪ ܕܓܠܐ ܗܘ ܘܫܪܪܐ ܠܝܬ ܒܗ
4 For, that one who says that he knows Him, and doesn’t observe His Commands, is a liar, and The Truth isn’t in him.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܛܪ ܡܠܬܗ ܒܗܢܐ ܡܫܠܡ ܫܪܝܪܐܝܬ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܒܗ ܚܢܢ
5 But, that one who is observing Miltheh {His Word}, in this is truly perfecting The Khubeh d’Alaha {The Love of God}, for, in this we know that we are in Him.

ܗܘ ܕܐܡܪ ܕܒܗ ܐܝܬܝ ܘܠܐ ܠܗ ܕܐܝܟ ܗܠܟܬܗ ܕܝܠܗ ܢܗܠܟ
6 That one who says that they are in Him; it is fitting for them to walk like He walked.

ܚܒܝܒܝ ܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܥܬܝܩܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܬܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܫܡܥܬܘܢ
7 My beloved, I don’t write unto you a new Command, but rather, an old Command, that one which is for you from the beginning; yet, the old Command is The Miltha {The Word}; that one which you have heard.

ܬܘܒ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ܒܗ ܘܒܟܘܢ ܕܚܫܘܟܐ ܥܒܪ ܠܗ ܘܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܫܪܝ ܡܬܚܙܐ
8 Furthermore, a new Command I write unto you, that one which is true in Him, and in you, for whom the darkness has passed and The True Light has begun to be seen.

ܡܢ ܕܐܡܪ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܢܘܗܪܐ ܘܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܒܚܫܘܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ
9 Therefore, whoever says that they are in The Light, and also has hatred for his Brother; is in the darkness until now.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܒܢܘܗܪܐ ܡܟܬܪ ܘܟܫܠܐ ܠܝܬ ܒܗ
10 Yet, that one who has Love for his Brother, remains in The Light, and there is no offense in him.

ܗܘ ܕܝܢ ܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܒܚܫܘܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟ ܘܠܐ ܝܕܥ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܚܫܘܟܐ ܣܡܝ ܐܢܝܢ ܥܝܢܘܗܝ
11 But, that one who has hatred for his Brother, is in the darkness, and also walks in the dark, and doesn’t know unto where they go, because of the darkness blinding their eyes.

ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܢܝܐ ܕܐܫܬܒܩܘ ܠܟܘܢ ܚܛܗܝܟܘܢ ܡܛܠ ܫܡܗ
12 I write unto you my sons, so that you might leave your sins, for His Name.

ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܒܗܐ ܕܝܕܥܬܘܢܝܗܝ ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܡܐ ܕܙܟܝܬܘܢܝܗܝ ܠܒܝܫܐ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܛܠܝܐ ܕܝܕܥܬܘܢ ܠܐܒܐ
13 I write unto you, fathers, because you have known that One who was existing from The Beginning. I write unto you young men, because you are overcoming evil. I have written unto you youth, because you have known Aba {The Father}.

ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܐܒܗܐ ܕܝܕܥܬܘܢ ܠܗܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܥܠܝܡܐ ܕܚܝܠܬܢܐ ܐܢܬܘܢ ܘܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܐ ܒܟܘܢ ܘܙܟܝܬܘܢܝܗܝ ܠܒܝܫܐ
14 I have written unto you fathers, because you have known that One who is from The Beginning. I have written unto you young men, because you are strong, and also The Word of God dwells in you, and you are also overcoming evil.

ܠܐ ܬܪܚܡܘܢ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܢ ܓܝܪ ܕܪܚܡ ܠܥܠܡܐ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܠܝܬ ܒܗ
15 Have no love for this alma {world}, and also not for a thing that there exists in it, for, whoever that has love for this alma {world}, there isn’t The Khubeh d’Aba {The Love of The Father} in him.

ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܦܓܪܐ ܘܪܓܬܐ ܗܘ ܕܥܝܢܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝ ܡܢ ܐܒܐ ܐܠܐ ܡܢܗ ܐܢܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ
16 For, all things that there is in this alma {world}; the lust that is of the body, and also the lust that is of the eyes, and the vain glory of this alma {world}, these are not from Aba {The Father}, but rather, are from it; from this alma {world}.

ܘܥܒܪ ܥܠܡܐ ܗܘ ܘܪܓܬܗ ܗܘ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܩܘܐ ܠܥܠܡ
17 And this alma {world}; it passes, and also its lust, yet, that one who does the pleasure of Alaha {God} remains unto eternity.

ܒܢܝ ܙܒܢܐ ܗܘ ܐܚܪܝܐ ܘܐܝܟ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ ܘܗܫܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܣܓܝܐܐ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ ܘܡܢ ܗܕܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܐܚܪܝܐ
18 My sons, it is the end time, and as you have heard that something will come; the false anointed one, and also now, for, there are many false anointed ones, and from this we know it is the end of time.

ܡܢܢ ܢܦܩܘ ܐܠܐ ܠܘ ܡܢܢ ܗܘܘ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܢܢ ܗܘܘ ܠܘܬܢ ܡܟܬܪܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܢܦܩܘ ܡܢܢ ܕܬܬܝܕܥ ܕܠܘ ܡܢܢ ܗܘܘ
19 From us they went forth, but, were not from us, for, if they were from us, they would be remaining with us, but, they went forth from us, so that it might be known that they are not from us.

ܘܐܢܬܘܢ ܡܫܝܚܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܘܦܪܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܠܟܠ ܐܢܫ
20 And The Meshikhutha {The Anointing} is for you, from The Holy One, and you are discerning every man.

ܠܐ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܫܪܪܐ ܐܠܐ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܘܕܟܠܗ ܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܡܢ ܫܪܪܐ
21 I haven’t written unto you because you don’t know The Truth, but rather, so that you do know it, and also, that all who are false isn’t from it; from The Truth.

ܡܢܘ ܕܓܠܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܝܢܐ ܕܟܦܪ ܕܝܫܘܥ ܠܐ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܘܗܢܘ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ ܗܘ ܕܟܦܪ ܒܐܒܐ ܟܦܪ ܐܦ ܒܒܪܐ
22 Who is this who is false, but, if not that one who denies that Eshu {Y’shu} was Meshikha {The Anointed One}? This is the false anointed one: that one who denies belief in Aba {The Father}, denies belief also in The Son.

ܘܗܘ ܕܟܦܪ ܒܒܪܐ ܐܦ ܠܐ ܒܐܒܐ ܡܗܝܡܢ ܡܢ ܕܡܘܕܐ ܒܒܪܐ ܘܐܦ ܒܐܒܐ ܡܘܕܐ
23 And that one who denies belief in The Son, also doesn’t believe in Aba {The Father}. That one who confesses belief in The Son, also confesses belief in Aba {The Father}.

ܘܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܢܩܘܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܢ ܓܝܪ ܡܩܘܐ ܠܘܬܟܘܢ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܩܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ
24 And the thing which you have heard from before; remain with. For, if you remain with the thing which you have heard from before, you also will remain in Aba {The Father}, and in The Son.

ܘܗܢܘ ܫܘܘܕܝܐ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܢ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
25 And this is The Shuwdaya {The Promise} which He promised unto us; Khaye {Life} which is for eternity.

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܥܝܢ ܠܟܘܢ
26 But, these things I have written unto you, because of those which lead you astray.

ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܬܩܘܐ ܠܘܬܟܘܢ ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܡܢܗ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢܫ ܢܠܦܟܘܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܟܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܘܠܝܬ ܒܗ ܕܓܠܘܬܐ ܘܐܝܟ ܕܐܠܦܟܘܢ ܩܘܘ ܒܗ
27 And you also, if The Meshikhutha {The Anointing} remains with you, which you received from Him, you don’t need that a nash {a man} should teach you, but rather, as The Meshikhutha {The Anointing}, which is from Alaha {God}, is teaching you about every thing, and is true, and there is no lie in it, and as that One who taught you; remain in Him!

ܘܗܫܐ ܒܢܝ ܩܘܘ ܒܗ ܕܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܠܐ ܢܒܗܬ ܡܢܗ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ ܒܡܐܬܝܬܗ
28 And now, my sons, remain in Him, so that when that One is manifested, we will have no shame from Him, but rather, there will be for us confidence before His face at His coming.

ܐܢ ܝܕܥܬܘܢ ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܕܥܘ ܕܐܦ ܟܠ ܕܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ
29 If you know that He is Zadiyq {Righteous}, know also that all who perform Zadiyqutha {Righteousness} are from Him.

Chapter 3
ܘܚܙܘ ܕܟܡܐ ܣܓܝ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܠܘܬܢ ܕܒܢܝܐ ܩܪܢ ܐܦ ܥܒܕܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܠܐ ܝܕܥ ܠܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܠܗ ܝܕܥ
1 And also, that you might see how much The Khubeh d’Aba {The Love of The Father} is towards us, that we have been called “Sons,” also, even have been made such. Because of this, the world doesn’t know us, because it also hasn’t know Him.

ܚܒܝܒܝ ܗܫܐ ܒܢܘܗܝ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܢܐ ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܗܘܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܒܕܡܘܬܗ ܗܘܝܢ ܚܢܢ ܘܚܙܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ
2 My dear ones, we are now The Sons of Alaha {God}, and it isn’t revealed, up to now, what is destined that we shall be. Yet, when after that He is revealed, in His image we will be, and we will see Him as that which He is!

ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܣܒܪܐ ܡܕܟܐ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܗܘ ܕܟܐ ܗܘ
3 And unto all whom there is this Sabra {Hope} concerning him, he purifies his soul, as He is pure.

ܡܢ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܚܛܝܬܐ ܥܘܠܐ ܣܥܪ ܚܛܝܬܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܥܘܠܐ ܗܝ
4 But, whoever that does sin, is doing unrighteousness, for all sin is unrighteousness.

ܘܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘ ܕܐܬܓܠܝ ܕܢܣܒ ܚܛܗܝܢ ܘܚܛܝܬܐ ܒܗ ܠܝܬ
5 And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin.

ܘܟܠ ܕܒܗ ܡܩܘܐ ܠܐ ܚܛܐ ܘܟܠ ܕܚܛܐ ܠܐ ܚܙܝܗܝ ܘܠܐ ܝܕܥܗ
6 And also, all who remain in Him, doesn’t sin, and all who does sin, doesn’t see Him, and doesn’t know Him.

ܒܢܝ ܠܐ ܐܢܫ ܢܛܥܝܟܘܢ ܗܘ ܕܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܙܕܝܩܐ
7 My sons, let no man led you astray. That one who performs Zadiyqutha {Righteousness}, is Zadiyqa {Righteous}, as also He, Meshikha {The Anointed One} is Zadiyqa {Righteous}.

ܘܗܘ ܕܣܥܪ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܗܘ ܡܛܠ ܕܡܢ ܪܫܝܬܐ ܗܘ ܣܛܢܐ ܚܛܝܐ ܗܘ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܚܙܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܫܪܐ ܥܒܕܘܗܝ ܕܣܛܢܐ
8 The one who visits sin, is from satana, because, from the beginning satana was sinning. Because of this, The Son of Alaha {God} has appeared; to destroy the works of satana.

ܟܠ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܛܝܬܐ ܠܐ ܥܒܕ ܡܛܠ ܕܙܪܥܗ ܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܛܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ
9 All who are born from Alaha {God}, doesn’t perform sin, because of His Seed which is in him; and the one born from Alaha {God} isn’t able to sin!

ܒܗܕܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ ܕܣܛܢܐ ܟܠ ܕܠܐ ܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܐ ܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܠܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ
10 In this is the distinguishing of The Sons of Alaha {God} from the sons of satana: all who are not doing Zadiyqutha {Righteousness}, and doesn’t Love his Brother, are not from Alaha {God}.

ܕܗܢܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܫܡܥܬܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ
11 Because, this is the Command which you heard from before; that you shall Love one unto another.

ܠܘ ܐܝܟ ܩܐܝܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܫܐ ܘܩܛܠ ܠܐܚܘܗܝ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܩܛܠܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܥܒܕܘܗܝ ܘܕܐܚܘܗܝ ܙܕܝܩܝܢ
12 Not like Cain; that one who was from the evil one, and killed his Brother. And because of what did he kill him? Only because that one’s works were evil, and of his Brother, Righteous.

ܘܠܐ ܬܬܕܡܪܘܢ ܐܚܝ ܐܢ ܣܢܐ ܠܟܘܢ ܥܠܡܐ
13 And don’t be amazed, my Brothers, if the world has hatred for you.

ܚܢܢ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܫܢܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ ܒܗܕܐ ܕܡܚܒܝܢ ܚܢܢ ܠܐܚܝܢ ܗܘ ܕܠܐ ܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܒܡܘܬܐ ܡܩܘܐ
14 We know that we have moved from death unto Khaye {Life}, by this: that we Love our Brothers. That one who doesn’t Love his Brother, remains in death.

ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܩܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘ ܘܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠ ܕܩܛܠ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܩܘܝܢ ܒܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
15 For, all who are hateful unto their Brother, are killing mankind, and you know that all who kill men are not able to remain in The Life which is eternal.

ܒܗܕܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬܢ ܕܗܘ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܙܕܩ ܠܢ ܕܥܠ ܐܦܝ ܐܚܝܢ ܢܬܠ ܢܦܫܬܢ
16 By this we know Khubeh {His Love} that is toward us: that He gave His Soul for us, and also, it is proper for us, that concerning our Brother’s persons, to give our souls.

ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܘܢܚܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܣܢܝܩ ܘܢܐܚܘܕ ܪܚܡܘܗܝ ܡܢܗ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ
17 And the one unto whom is the substance of this world, and should see his Brother that he is of need, and should close his mercies from him, how is there in him The Khubeh d’Alaha {The Love of God}?

ܒܢܝ ܠܐ ܢܚܒ ܚܕ ܠܚܕ ܒܡܠܐ ܘܒܠܫܢܐ ܐܠܐ ܒܥܒܕܐ ܘܒܫܪܪܐ
18 My sons, don’t love one unto another in words, and in speech, but rather, in works, and in The Truth.

ܘܒܗܕܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܫܪܪܐ ܐܝܬܝܢ ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܗܘ ܡܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܠܒܢ
19 And in this we understand that we are from The Truth, and that before He comes, we persuade our hearts.

ܕܐܢ ܗܘ ܕܠܒܢ ܒܣܪ ܠܢ ܟܡܐ ܐܠܗܐ ܕܪܒ ܡܢ ܠܒܢ ܘܝܕܥ ܟܠ ܡܕܡ
20 Because, if it, our heart, is condemning us, how much more Alaha {God}, who is greater than our hearts, and knows every thing?

ܚܒܝܒܝ ܐܢ ܠܒܢ ܠܐ ܒܣܪ ܠܢ ܓܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܦܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ
21 My dear ones, if our heart isn’t condemning us, we have uncovered faces {idiom: have confidence} before Alaha {God},

ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܢܣܒܝܢ ܚܢܢ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܘܫܦܝܪܬܐ ܣܥܪܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡܘܗܝ
22 and every thing that we are seeking, we receive from Him, because we are keeping His Commands, and act well before Him.

ܘܗܢܘ ܦܘܩܕܢܗ ܕܢܗܝܡܢ ܒܫܡܐ ܕܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܢܚܒ ܚܕ ܠܚܕ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢ
23 And this is His Command: that we must believe in The Name of His Son, Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}, and to be loving one unto another, as He has Commanded.

ܘܐܝܢܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܒܗ ܡܬܢܛܪ ܘܗܘ ܫܪܐ ܒܗ ܘܒܗܕܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܕܫܪܐ ܒܢ ܡܢ ܪܘܚܗ ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ
24 And whoever keeps His Commands, is kept by Him, and He dwells in him, and by this, we understand He dwells in us: from Rukheh {His Spirit} which He gave unto us.

Chapter 4
ܚܒܝܒܝ ܠܐ ܠܟܠ ܪܘܚܝܢ ܬܗܝܡܢܘܢ ܐܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܦܪܫܝܢ ܪܘܚܐ ܐܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܢܦܩܘ ܒܗ ܒܥܠܡܐ
1 My dear ones, do not be trusting all spirits, but be distinguishing the spirits; if they are from Alaha {God}, because of the many false prophets gone out into the world.

ܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥܐ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܝܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܐ ܒܒܣܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܝ
2 By this we know The Rukheh of Alaha {The Spirit of God}: every spirit who confesses that Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One} has come in flesh, is from Alaha {God}.

ܘܟܠ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܡܘܕܝܐ ܕܝܫܘܥ ܐܬܐ ܒܒܣܪ ܠܝܬܝܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܗܝ ܕܓܠܐ ܗܘ ܕܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐ ܘܗܫܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܕܘ
3 And every spirit who is not confessing that Eshu {Y’shu} has come in flesh, isn’t from Alaha {God}, but, this is from that false anointed one, that one which you heard who comes, and even now is in the alma {the world}.

ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܒܢܝܐ ܘܙܟܝܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܗܘ ܕܒܟܘܢ ܡܢ ܗܘ ܕܒܥܠܡܐ
4 Yet, you Sons, are from Alaha {God}, and have overcome them, because greater is He, that One who is in you, than that one who is in the alma {the world}!

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܡܠܠܝܢ ܘܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܫܡܥ
5 And these are from the alma {the world}, because they are speaking from the alma {the world}, and the alma {the world} is listening, and responding to them.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܢܢ ܘܗܘ ܕܝܕܥ ܠܐܠܗܐ ܫܡܥ ܠܢ ܘܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫܡܥ ܠܢ ܒܗ ܒܗܕܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܠܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܡܛܥܝܢܘܬܐ
6 Yet we, we are from Alaha {God}, and that one who knows Alaha {God}, listens, and responds to us. And that one who isn’t from Alaha {God}, doesn’t listen, and respond to us. In this, we distinguish between The Rukha d’Shrara {The Spirit of Truth}, and the spirit of matayanutha {deception}.

ܚܒܝܒܝ ܢܚܒ ܚܕ ܠܚܕ ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܟܠ ܡܢ ܕܡܚܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܠܝܕ ܘܝܕܥ ܠܐܠܗܐ
7 My dear ones, be loving one unto another, because those of Khuba {Love} are from Alaha {God}, and all who Makheb {Love}, are born from Alaha {God}, and know Alaha {God},

ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܚܘܒܐ ܗܘ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܚܒ ܠܐ ܝܕܥ ܠܐܠܗܐ
8 because Khuba {Love} is of Alaha {God}, and all who do not Makheb {Love}, do not know Alaha {God}.

ܒܗܕܐ ܐܬܝܕܥ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ ܕܠܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܕܢܚܐ ܒܐܝܕܗ
9 In this is known The Khubeh d’Alaha {The Love of God}, which is towards us, who, unto us, Alaha {God} has sent His Only Begotten Son into the alma {the world}, so that we might be made alive through Him.

ܒܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܚܢܢ ܐܚܒܢ ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܐܚܒܢ ܘܫܕܪ ܠܒܪܗ ܚܘܣܝܐ ܥܠ ܐܦܝ ܚܛܗܝܢ
10 In this, is Khuba {Love}: not that we loved Alaha {God}, but rather, that He, Alaha {God}, loved us, and has sent unto us His Son, concerning The Atonement for our sins.

ܚܒܝܒܝ ܐܢ ܗܟܢܐ ܐܚܒܢ ܐܠܗܐ ܘܐܦ ܚܢܢ ܚܝܒܝܢ ܚܢܢ ܚܕ ܠܚܕ ܠܡܚܒܘ
11 My dear ones, if Alaha {God} loved us like this, we also are obligated to love, we, one unto another.

ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܢܫ ܠܐ ܚܙܝܗܝ ܐܢ ܕܝܢ ܢܚܒ ܚܕ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܒܢ ܡܩܘܐ ܘܚܘܒܗ ܡܫܬܡܠܐ ܒܢ
12 For, no person has ever seen Alaha {God}, yet, if we Love one another, Alaha {God} is abiding in us, and Khubeh {His Love} is perfected in us.

ܘܒܗܕܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܒܗ ܡܩܘܝܢ ܚܢܢ ܘܗܘ ܡܩܘܐ ܒܢ ܕܡܢ ܪܘܚܗ ܝܗܒ ܠܢ
13 And by this we know that in Him we are abiding, and He is abiding in us: that He has given unto us from Rukheh {His Spirit}.

ܘܚܢܢ ܚܙܝܢ ܘܡܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܕܐܒܐ ܫܕܪ ܠܒܪܗ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ
14 And we have seen, and we Testify, that Aba {The Father} has sent His Son, The Saviour, unto the alma {the world}.

ܟܠ ܕܡܘܕܐ ܒܝܫܘܥ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܒܗ ܡܩܘܐ ܘܗܘ ܡܩܘܐ ܒܐܠܗܐ
15 All who profess belief in Eshu {Y’shu}; that He is The Son of Alaha {God}; in him Alaha {God} abides, and he abides in Alaha {God}.

ܘܚܢܢ ܗܝܡܢܢ ܘܝܕܥܢ ܚܘܒܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܨܐܕܝܢ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܗܘ ܘܟܠ ܕܡܩܘܐ ܒܚܘܒܐ ܒܐܠܗܐ ܡܩܘܐ
16 And we believe, and know the Khuba {the Love} that Alaha {God} has towards us, for, Alaha {God} is Khuba {Love}, and all who abide in Khuba {Love}, abide in Alaha {God}.

ܘܒܗܕܐ ܡܫܬܠܡ ܚܘܒܗ ܥܡܢ ܕܓܠܝܘܬ ܐܦܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܗܘܐ ܗܘ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ
17 And in this is fulfilled Khubeh {His Love} towards us: that for us there will be confidence in The Day of Judgment, because according to that which He is, so also we are in this alma {world}.

ܕܚܠܬܐ ܒܚܘܒܐ ܠܝܬ ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ ܠܒܪ ܫܕܐ ܠܗ ܠܕܚܠܬܐ ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܐ ܒܩܢܛܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘ ܕܝܢ ܕܕܚܠ ܠܐ ܡܫܡܠܝ ܒܚܘܒܐ
18 For, there is no fear in Khuba {Love}, but rather, mature Khuba {Love} throws fear outside, because those who fear are those in danger. Therefore, those who fear are not mature in Khuba {Love}.

ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܢܚܒ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܩܕܡܝܬ ܐܚܒܢ
19 We therefore, will Love Alaha {God}, because He first loved us.

ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܡܚܒ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ܣܢܐ ܕܓܠܐ ܗܘ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐܚܘܗܝ ܕܡܬܚܙܐ ܠܐ ܡܚܒ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܒ
20 But, if a nash {a man} says that, “I Love Alaha {God},” and is hateful unto his Brother; that one, he lies, for, that one who doesn’t love his Brother, which he sees, how is that one able to love Alaha {God}, which isn’t visible?

ܘܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܩܒܠܢ ܡܢܗ ܕܟܠ ܕܡܚܒ ܠܐܠܗܐ ܢܚܒ ܐܦ ܠܐܚܘܗܝ
21 And this Command we have received from Him: that all who Love Alaha {God}, must also Love their Brother.


Chapter 5
ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܕܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܘܟܠ ܕܡܚܒ ܠܝܠܘܕܐ ܡܚܒ ܐܦ ܠܗܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ
1 All the ones who believe that Eshu {Y’shu} is Meshikha {The Anointed One}, are born from Alaha {God}. And all who are loving unto The Parent, are loving also unto that one who was born from Him.

ܘܒܗܕܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܚܒܝܢ ܚܢܢ ܠܒܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ܡܚܒܝܢ ܚܢܢ ܘܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ
2 And by this we know that we Love The Sons of Alaha {God}: when we Love Alaha {God}, and we are doing His Commands.

ܗܢܘ ܓܝܪ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ ܘܦܘܩܕܢܘܗܝ ܠܐ ܝܩܝܪܝܢ
3 For, this is The Khubeh d’Alaha {The Love of God}; that we keep His Commands. And His Commands are not difficult,

ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܙܟܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܘܗܕܐ ܗܝ ܙܟܘܬܐ ܕܙܟܬܗ ܠܥܠܡܐ ܗܝܡܢܘܬܢ
4 because all the ones who are born from Alaha {God} have overcome the alma {the world}, and this is the victory, which defeats the alma {the world}: Haymanuthak {our Faith}.

ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܙܟܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܐܠܐ ܗܘ ܕܡܗܝܡܢ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ
5 For, who overcomes the alma {the world}, except that one who believes that Eshu {Y’shu} is The Son of Alaha {God}?

ܗܢܘ ܕܐܬܐ ܒܝܕ ܡܝܐ ܘܕܡܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܒܡܝܐ ܘܕܡܐ
6 This is The One who came by means of The Water and The Blood; Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}. It wasn’t of The Water alone, but rather, by The Water and The Blood.

ܘܪܘܚܐ ܡܣܗܕܐ ܕܗܝ ܪܘܚܐ ܐܝܬܝܗ ܫܪܪܐ
7 And The Rukha {The Spirit} testifies; because that One, The Rukha {The Spirit}, is The Truth.

ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܣܗܕܝܢ ܪܘܚܐ ܘܡܝܐ ܘܕܡܐ ܘܬܠܬܝܗܘܢ ܒܚܕ ܐܢܘܢ
8 And there are three testifying: The Rukha {The Spirit}, and The Water, and The Blood. And these three are in One.

ܐܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܚܢܢ ܚܕ ܟܡܐ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܪܒܐ ܗܝ ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ
9 If we receive each testimony of mankind, how much more The Testimony of Alaha {God}, who is greater? And this is The Testimony of Alaha {God} which testifies concerning His Son.

ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܠܐܠܗܐ ܕܓܠܐ ܥܒܕܗ ܒܕܠܐ ܗܝܡܢ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܐܣܗܕ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܪܗ
10 Whoever believes in The Son of Alaha {God}, there is for him this Testimony in his soul. All who do not believe, make Alaha {God} to lie; in that they don’t believe The Testimony which Alaha {God} has Testified concerning His Son.

ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܘܗܢܘܢ ܚܝܐ ܒܒܪܗ ܐܝܬܝܗܘܢ
11 And this is The Testimony of Life, which Alaha {God} gives unto us for eternity, and this Life is in His Son!

ܟܠ ܕܐܚܝܕ ܠܒܪܐ ܐܚܝܕ ܐܦ ܠܚܝܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܐܚܝܕ ܠܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܝܐ
12 All who hold onto The Son, also hold onto Life, and all who do not hold onto The Son of Alaha {God}; there isn’t Life for them.

ܗܠܝܢ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܕܬܕܥܘܢ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܒܫܡܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
13 These things I have written unto you, so that you might know that Life, which is eternal; for, it is unto those who believe in The Name of The Son of Alaha {God}.

ܘܗܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܐܝܬ ܠܢ ܠܘܬܗ ܕܟܠ ܕܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܫܡܥ ܠܢ
14 And this is the confidence we have towards Him: that all which we are asking Him, according to His will, He will listen to us.

ܘܐܢ ܡܦܣܝܢ ܚܢܢ ܕܫܡܥ ܠܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܝܢ ܚܢܢ ܡܢܗ ܬܟܝܠܝܢ ܚܢܢ ܕܩܒܠܢ ܡܢ ܟܕܘ ܫܐܠܬܢ ܕܫܐܠܢ ܡܢܗ
15 And if we are persuaded that He listens to us, concerning that thing which we are asking from Him, we are now confident of receiving the requests that we have asked from Him.

ܐܢ ܐܢܫ ܢܚܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܚܛܐ ܚܛܗܐ ܕܠܐ ܡܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܢܫܐܠ ܘܡܬܝܗܒܝܢ ܠܗ ܚܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܡܘܬܐ ܚܛܝܢ ܐܝܬ ܓܝܪ ܚܛܗܐ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ
16 If a nash {a man} sees that his Brother is sinning, which isn’t a sin condemned unto death; ask, and for him there will be given Khaye {Life}; unto the one who sins not being like the one unto death, for there is a sin that is of death. Don’t be concerned that a man should ask about this one which I speak,

ܟܠ ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܚܛܝܬܐ ܗܘ ܘܐܝܬ ܚܛܗܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܗܘ
17 for, all unrighteousness is sin, and there is sin which isn’t of death.

ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܛܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܘܒܝܫܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܗ
18 And we know that all who are born from Alaha {God} doesn’t sin, for, that one who is born from Alaha {God}, guards his soul, and evil doesn’t come near unto him.

ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܚܢܢ ܘܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܒܝܫܐ ܗܘ ܣܝܡ
19 We know that we are from Alaha {God}, and all the alma {the world} is set in evil.

ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐ ܘܝܗܒ ܠܢ ܡܕܥܐ ܕܢܕܥ ܠܫܪܝܪܐ ܘܢܗܘܐ ܒܗ ܒܫܪܝܪܐ ܒܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܢܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܚܝܐ ܕܠܥܠܡ
20 And we know that The Son of Alaha {God} has come, and has given unto us a Mind which knows The Truth, and is in Him; in The True One; in His Son, Eshu Meshikha {Y’shu, The Anointed One}. This is The True Alaha {God}, and The Life which is eternal.

ܒܢܝ ܛܪܘ ܢܦܫܟܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ
21 My sons, guard your souls from the reverence of idols!